Енергоаудит

Економія енергії в системі стисненого повітря

Виробництво стисненого повітря є одним з основних споживачів електроенергії в промисловості. В середньому, за оцінками, витрати на виробництво стисненого повітря можна знизити на 30% при розгляді різних аспектів його виробництва і використання.

У звіті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Енергоефективні системи стисненого повітря» розглядаються технічні аспекти функціонування елементів типової промислової системи стисненого повітря. Міститься опис роботи кожного елемента і короткий опис його функцій, визначаються економічно ефективні заходи щодо зниження споживання енергії системою стисненого повітря. У посібнику розглядаються наступні питання:

·  методи ефективного управління системами стисненого повітря;

·  приклади нераціонального використання і непродуктивної витрати стисненого повітря;

·  розподіл стисненого повітря від компресора до місць споживання;

·  способи підвищення ефективності роботи компресорного обладнання;

·  ефективне акумулювання стисненого повітря;

·  фільтрація і осушення стисненого повітря;

·  збір і видалення конденсату.

      Додатки містять алгоритм зниження витрат в системі стисненого повітря, а також список питань, необхідних для вибору компресорного устаткування і деяку іншу довідкову інформацію.


Інформаційно-аналітичне забезпечення енергетичного аудиту промислових підприємств

При розробці програми енергозбереження промислового підприємства здійснюється оцінка результатів його діяльності в сфері енергозбереження. Результати діяльності підприємства в сфері енергозбереження в даний час оцінюються, головним чином, за фінансовими показниками, а також  показниками енергоефективності. При цьому не проводиться оцінка наявного потенціалу енергозбереження і ступеня його використання, яка дозволяє виділити сильні і слабкі сторони в діяльності підприємства в сфері енергозбереження та розробити організаційні і технічні енергозберігаючі заходи.

Найбільш неопрацьованими етапами проведення енергетичного аудиту, є етапи збору, обробки та аналізу інформації, незважаючи на їх особливу  важливість.

У статті "Розробка засобів інформаційно-аналітичного забезпечення енергетичного аудиту промислових підприємств" акцентовано увагу саме на питаннях збору, обробки і аналізу інформації про об'єкт енергоаудиту. Наведено рішення задачі вибору пріоритетності обстеження. Показаний аналіз публікацій, пов'язаних з питаннями оцінки потенціалу енергозбереження і ступеня його використання.


Аналіз енергетичної ефективності

Для підвищення економічності енергопостачання і рівня використання ПЕР на промислових підприємствах важливе значення мають складання і аналіз фактичного томливо енергетичного балансу, який дозволить: виявити зайві втрати ПЕР і розробити заходи щодо їх усунення; визначити найбільш економічні напрямки реконструкції морально і фізично застарілого обладнання і впровадити нову техніку в енергогосподарство; здійснити переклад процесів на найбільш економічні види і параметри енергоносіїв; визначити найбільш ефективні напрямки, способи та обсяги використання ПЕР; обґрунтувати масштаби і режими споживання ПЕР на перспективний період; обґрунтувати раціональні схеми енергопостачання підприємства, тобто типи, потужності і параметри джерел енергопостачання, з урахуванням різних  факторів.

У статті «Паливно-енергетичний баланс як інструмент аналізу енергетичної ефективності» розглянута система аналізу енергетичної ефективності, яка базується на методах порівняння, елімінування і т.п., які є основою прийняття рішень при впровадженні енергозберігаючих заходів, систем енергетичного менеджменту та енергетичної сертифікації підприємств.


Енергоефективне проектування допоміжних систем електростанцій

У більшості випадків, від 7 до 15 відсотків згенерованої енергії  парових електростанцій відводиться назад, для власних потреб: роботи насосного обладнання, вентиляторів та інших допоміжних систем. Допоміжне обладнання має важливу роль в безпечної експлуатації станції і наявне  у всіх її системах. Комплексний підхід до аналізу допоміжного устаткування необхідний для того, щоб зменшити їх повну потужність і знизити величину споживаної енергії.

У посібнику  «Energy Efficient Design of Auxiliary Systems in Fossil-Fuel Power Plants» є повний опис допоміжних систем, показані загальні підходи до підвищення енергетичної ефективності, наведені розрахунки, приклади впровадження, які можуть бути використані при модернізації електростанцій.

Даний посібник може бути використано в рамках навчального курсу для керівників та технічного персоналу електростанцій.


Реалізація Директиви 2012/27 Європейського парламенту і Ради

Згідно з Директивою 2012/27 Європейського парламенту і Ради, Європейський союз повинен досягти 20% економії енергії до 2020 р. що на 368 млн. тне менше, в порівнянні з прогнозованим значенням споживання ресурсів.

Для цього, потрібно прийняти нові норми і встановити новий економічний баланс шляхом активізації зусиль щодо підвищення ефективності споживання енергії. Інвестиції у внутрішні області підвищення енергоефективності дозволять створювати нові робочі місця, і підвищити конкурентоспроможність економіки, покращуючи якість навколишнього середовища.

Документ  "EU Energy  Efficiency Directive (2012/27 / EU) Guidebook for Strong Implementation» являє собою докладний посібник для ефективної реалізації Директиви 2012/27 Європейського парламенту і Ради. Даний посібник сприяє більшій прозорості процесу впровадження Директиви, поліпшення розуміння і доступності законодавства ЄС, шляхом надання додаткових уточнень, порівнянь, рекомендації та прикладів передового досвіду.


Огляд основних положень Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Ради

У Директиві 2012/27/ЄС викладені правила, покликані усунути бар’єри на енергетичному ринку та подолати прояви неефективності ринку, що  заважають  забезпеченню  ефективності  постачання і споживання енергії. Крім того,  передбачено встановлення орієнтовних національних цілей щодо енергоефективності на 2020 рік.

Директива 2012/27/ЄС європейського парламенту та ради встановлює загальні рамки для вжиття заходів щодо заохочення енергоефективності в Європейському Союзі з метою забезпечення досягнення поставленої ЄС основної цілі – підвищення енергоефективності до 2020 року на 20% - та прокладення шляху для подальшого покращення енергоефективності у подальші роки.

В статті "Огляд основних положень Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та радигляд основних положень Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та радипредставлений короткий опис основних розділів Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, яка змінює директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС і скасовує директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС